เลือกระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด
เงื่อนไขที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล  

ค้นหาโดยเลขที่หนังสือรับรองการเกิด
รหัสสำนักทะเบียน
รหัสโรงพยาบาล/สถานพยาบาล/สถานีอนามัย
เลขที่หนังสือรับรองการเกิดส่วนแรก (ลำดับที่)
เลขที่หนังสือรับรองการเกิดส่วนหลัง (ปีเอกสาร)
ค้นหาโดยชื่อและนามสกุลของเด็ก
ชื่อตัวเด็ก
ชื่อสกุลเด็ก
ว.ด.ป.ที่ออกหนังสือรับรอง
ค้นหาโดยเลขประจำตัวประชาชนของผู้ออกหนังสือรับรองการเกิด
เลขประจำตัวประชาชน
ว.ด.ป.ที่ออกหนังสือรับรอง
ค้นหาโดยวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือรับรองการเกิด
ว.ด.ป.ที่ออกหนังสือรับรอง
ค้นหาโดยวัน เดือน ปี ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ว.ด.ป.ที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

เลือกระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด